สคม.ทอ.เป็นหน่วยงานหลักทางด้านวิชาการในการสร้างองค์ความรู้ เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ

ส่วนท้าย

Administrator