บรรยายพิเศษ เรื่อง กรอบแนวคิดใ...

พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ เสธ.ทอ.ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง กรอบแนวคิดในการแปลงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศสู่การปฏิบัติ ณ หัองบรรยายกองบัญชาการกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

ส่วนท้าย

Administrator